SLOITA

Vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko – K.U.S.A.

Program iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

PLAKAT ESRR drevo KUSA-1

 

Kinoatelje sodeluje med julijem 2022 in junijem 2023 kot eden izmed partnerjev pri projektu Vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko – K.U.S.A., ki nastaja s podporo Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru programa LAS v objemu sonca.

Projekt LAS »K.U.S.A« si prizadeva za ohranjanja in oživitve starih in avtohtonih vrst sadja na Goriškem, ki se izvaja v zbirnem sadovnjaku v Kojskem. Sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem je edina genetska banka na Primorskem, ki se načrtno in v praksi ukvarja z ohranjanjem, popisom in popularizacijo starih in avtohtonih sort sadja. Poleg obsežne raziskave, lociranja ohranjenih sort v širši regiji in zasaditve genetske banke sta bila v letih 2013–2014 izvedena dva projekta, v sklopu katerih sta bili izdani publikaciji Stare sadne sorte na Goriškem in Sadje Sonca.

 

Kinoatelje v sklopu projekta je zadolžen za organizacijo in izvedbo sonorične delavnice za otroke. Delavnica bo zasledovala dva glavna cilja: mlade bo ozaveščala o okoljevarstvenih temah in spodbujala njihovo ustvarjalnost. Udeležence bo izobraževala o pomenu varovanja okolja in narave, s poudarkom na varovanju starih sadnih sort. Kot drugi cilj pa ima delavnica spodbujanje njihove ustvarjalnosti, spoznavanje filmske govorice s poudarkom na ozaveščanju o pomenu zvoka in glasbe. Filmsko ustvarjanje temelji na pristopu ekipnega dela, zato bodo mladi krepili tudi medsebojne odnose. Delavnica bo potekala v maju z učenci Osnovne šole Miren – podružnične šole Bilje.

 

 

FOTOGRAFIJE

Ključni namen operacije LAS je vzpostaviti prepoznavno turistično točko, ki bo v ponos občini Brda in celotni regiji, vzorčni sadovnjak starih avtohtonih sort sadja, ki lahko sprejme zainteresirane posameznike ali skupine ljudi, in jim predstavi vrednoste starih sadnih sort, sodobne pristope k odgovorni obdelavi zemlje ter trženju in potrošnji njenih sadov. Po vzoru sorodnih organizacij iz tujine, ki se ukvarjajo z ohranjanjem biodiverzitete lokalnega področja, bo sadovnjak in delovanje v njem tudi promoviran preko sodobnih spletnih platform, interaktivne spletne strani.

V okviru projekta partnerji zasledujejo:

- Zagotovitev pogojev za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov z obnovo pokritega sprejemnega prostora na prostem. Ta bo namenjen promociji in predelavi starih sadnih sort ter sprejemu obiskovalcev (turistov, organiziranih šolskih skupin, zainteresirane strokovne in širše javnosti.);

- Preko vzdrževanja in ureditve sadovnjaka starih sort se bo ohranjala naravna danost, naravne vrednote,  biotsko raznovrstnost ter kulturna dediščina za trajnostni (turistični) razvoj območja.

- Z izdajo avtorske knjige o starih sadnih sortah in organizacijo delavnic za otroke, se bo promovirala kultura sadjarstva in obdelovanja terasirane pokrajine na Goriškem ter spodbujalo varstvo okolja in trajnostno rabo naravnih virov.

- Širjenje zavesti o pomembnosti kultivacije avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin se bo prispevalo k ohranitvi naravnih vrednot v regiji (zavarovanju genetskega potenciala) in tradicionalnih lokalnih kmetijskih praks – kulturne dediščine.

 

Partnerji:

Cepika, zavod za kulturne in naravovarstvene dejavnosti;

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda;

Zavod Kinoatelje;

Mestna občina Nova Gorica.

 

Pasica kusa las v objemu sonca