SLOITA

Javno vodstvo po razstavi By My Side, 13. 12. 2021, Trgovski dom