SLOITA


header

7/2024

3. simpozij projekta VZHOD / ZAHOD: Meja skozi film in zgodovino

Uspešno se je zaključila tretja izvedba simpozija Vzhod / Zahod: Meja skozi film in zgodovino, ki ga Kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji prireja v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Skupaj z več kot 25 predavatelji in gosti smo se pogovarjali o različnih čezmejnih filmskih in televizijskih praksah, ki so zaznamovale goriški in širši čezmejni prostor.

Na tej povezavi si lahko ogledate utrinke dogajanja, ujete v dveh video zapisih, tu lahko najdete kratek pogovor z gostom, režiserjem Karpom Godino, na tej povezavi pa so na ogled fotografije tridnevnega dogajanja.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, partnerjem, občinstvu, starim in novim prijateljem na obeh straneh govorniškega pulta. Mi smo se imeli izjemno lepo, upamo, da tudi vi.

3° convegno del progetto ORIENTE / OCCIDENTE: La frontiera nel cinema e nella storia

Si è conclusa con successo la terza edizione del convegno Oriente / Occidente: La frontiera nel cinema e nella storia, che il Kinoatelje sviluppa in collaborazione con numerosi partner nell’ambito del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025.

Assieme ad oltre 25 ospiti e relatori abbiamo esplorato il tema delle prassi cinematografiche e della televisione, che hanno segnato sia il territorio goriziano che quello più ampio transfrontaliero.

Su questo link potete trovare due brevi video che racchiudono lo spirito del convegno, qui, invece, potete trovare un breve intervento del nostro ospite, il regista Karpo Godina, e infine, qui sono raccolte le foto degli eventi svoltisi nelle tre giornate.

Ringraziamo tutti i partecipanti, i partner, il pubblico, ai vecchi e nuovi amici da entrambe le parti del podio. Per noi è stata un’esperienza indimenticabile, e speriamo, che vi sia piaciuta anche a voi.

Mednarodni poziv: Prvi Poleti

Prvi Poleti, platforma za razvijanje novih filmskih govoric, je nastala v sklopu čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji. Nahajamo se na obmejnem območju med Slovenijo in Italijo, in v tem duhu pozdravljamo filme, ki se na kakršen koli način vrtijo okoli meje v najširšem pomenu besede, bodisi v obliki bodisi vsebini.

Rok za prijavo je 1. avgust 2024.

V sedmo edicijo se pomikamo s poslanstvom, ki ga še naprej prežema želja predstaviti sveže, inovativne in eklektične kratke filme najrazličnejših žanrov, ki težijo k odkrivanju novih filmskih govoric. K prijavam vabimo filmske ustvarjalke in ustvarjalce, tako mlade kot tudi že uveljavljene, ki si v iskanju svojega pečata v svetu filma drznejo biti svobodni in eksperimentalni. Zanimajo nas avtorska dela v raznoterih formah, animacija, video eseji, umetnostni in glasbeni videoposnetki, video poezija, ter druge eksperimentalne oblike kratkih filmov v vsej njihovi izrazni raznolikosti. Filmi bodo predstavljeni v okviru pestrega festivalskega programa, ki ga organizira Kinoatelje. Ponosni smo, da lahko ponudimo simbolično denarno nagrado za najboljši kratki film, ki jo podeljujejo cenjeni člani naše mednarodne žirije, pa tudi naše cinefilsko občinstvo.

Prijavitelji morajo izpolniti prijavo preko platforme FilmFreeway.

Več informacij na tej povezavi.

Open call: Primi Voli

I Primi Voli, la piattaforma per lo sviluppo dei nuovi linguaggi cinematografici, nasce come parte integrante del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione. Il festival si svolge nella zona di confine tra la Slovenia e l’Italia, e in quest’ottica accogliamo film che in qualche modo vertono attorno al confine nel senso più ampio del termine, sia nella forma che nei contenuti.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 1° agosto 2024.

Ci stiamo avvicinando alla settima edizione con la missione che continua ad essere intrisa del desiderio di presentare freschi, innovativi ed eclettici cortometraggi di tutti i generi che si attingono a scoprire nuovi linguaggi cinematografici. Invitiamo ad iscrivere i propri lavori tutte le autrici e gli autori, sia quelli emergenti che già affermati, che non temono gli approcci innovativi e osano spingersi oltre dando libero sfogo alla sperimentazione cinematografica. Ci interessano opere d'autore in varie forme; animazione, video saggi, video artistici e musicali, videopoesie e altre forme sperimentali di cortometraggi in tutta la loro diversità espressiva. I film verranno presentati nell'ambito del variegato programma del festival organizzato dal Kinoatelje. Siamo orgogliosi di offrire un simbolico premio in denaro per il miglior cortometraggio, assegnato dai membri della nostra giuria internazionale, così come dal nostro pubblico interessato alla settima arte.

I lavori possono essere iscritti attraverso la piattaforma FilmFreeway.

Maggiori informazioni su questo link.

Seminar: Pogovor o(b) filmu

Za vse, ki podpirate filmsko vzgojo oz. uporabljate film za obogatitev in popestritev vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v vrtcu in šoli, Kinoatelje pripravlja 30. maja v goriški Mediateki Ugo Casiraghi kratek seminar za izmenjavo dobrih praks in praktičnih nasvetov, kako voditi pogovor ob ogledu filma.

Ker so filmske vsebine interdisciplinarne, nam pogovori ob filmu nudijo priložnost, da se ne pogovarjamo le o filmu, temveč tudi o jeziku, književnosti, zgodovini, čustvih in marsičem drugem, kar je lahko vzgojno in pedagoško pomembno ter obenem zanimivo, spodbudno in uporabno za mlado publiko.

Skupaj bomo razmišljali, kako se lahko preprosto, vendar učinkovito pripravimo na vodenje pogovora in poglabljanje filmskih vsebin.

Srečanje bo vodila Egle Frandolič, vodja Kinoateljejevega vzgojno-izobraževalnega filmskega programa Kinomagnet.

Več o urniku in prijavah na tej povezavi.

Seminario: Come parlare di un film

Per tutti coloro che sostengono l'educazione cinematografica ovvero usano il cinema per arricchire e ravvivare le attività educative nelle scuole, anche quelle dell'infanzia, il Kinoatelje sta preparando un breve seminario che si terrà il 30 maggio a presso la Mediateca Ugo Casiraghi a Gorizia per condividere le buone prassi e consigli pratici su come condurre una conversazione che accompagna la visione di un film.

Poiché i vari contenuti che offre un film sono interdisciplinari, le conversazioni che accompagnano la visione di un film ci concedono l'opportunità di parlare non solo del film stesso, ma anche della lingua, della letteratura, della storia, delle emozioni e di molte altre cose, che possono essere importanti dal punto di vista educativo e pedagogico, oltre che interessanti, stimolanti e utili per un pubblico giovane.

Insieme, penseremo a come prepararci in modo semplice ma efficace per condurre una conversazione e approfondire il contenuto di un film.

Il seminario si svolgerà in sloveno e verrà guidato da Egle Frandolič, responsabile del programma educativo del Kinoatelje, Kinomagnet.

Maggiori informazioni sull'orario e come partecipare su questo link.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.